Förenklad planering (OFVI)

Våren 2015 beslutade Strygrupp SVPL att tillsätta en regional arbetsgrupp som skulle utarbeta förslag till regional tillämpning om förenklad process vid ustkrivning från slutenvård. I gruppen ingår från Södra Älvsborg Annika Prissberg från Vårdplaneringsenheten på SÄS.

Bakgrund

Göteborg har använt OFVI sen 2011 vilket gjorde att Delregionala arbetsgruppens arbetsgrupp ”DRAG arbetsgrupp Förenklad planering (OFVI)” februari 2014 påbörjade ett arbete med att närmare granska möjligheterna för en förenklad vård- och omsorgsplanering anpassad för patienter med behov av mindre omfattande förändringar av redan befintliga insatser eller enklare nytillkomna insatser. Syftet med Förenklad planering var att anpassa vårdplanerings- och utskrivningsprocessen till patientens behov. Målet är en effektiv, trygg och säker utskrivningsprocess. 

Rutin och checklista

”DRAG arbetsgrupp Förenklad planering” har utformat förslag på rutin och checklista. Denna har under arbetets gång justerats med hjälp av Delregional arbetsgrupp SVPL Södra Älvsborg (DRAG). Därefter har resultatet förmedlats för granskning till MAS-nätverken och sjukhusen i Södra Älvsborg. Planerat var att också kommunerna skulle få ta del av rutin och checklista och komma med synpunkter innan rutinen implementerades i Södra Älvsborg. Innan detta kom till stånd togs ämnet upp i regional styrgrupp för samordnad vård- och omsorgsplanering (Styrgrupp SVPL) och en regional arbetsgrupp tillsattes.

 

uiqt|wBivvi5rwomtivlH%vozmoqwv5{mivvi5rwomtivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5rwomtivlH%vozmoqwv5{mivvi5rwomtivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m